Koncepcje państwowej polityki rynku pracy cz. II

0
comments

W systemie „wolnej gospodarki rynkowej” rynek pracy utożsamiany jest z rynkiem towarowym. W tym przypadku istotę poglądów na rynek pracy najlepiej odzwierciedlają dwa następujące stwierdzenia: „dla rynku pracy obowiązuje nic innego jak dla rynku bananów” 20 oraz „więcej i pewniejszych miejsc pracy można stworzyć tylko przez mniej, a nie przez więcej norm prawa pracy dotyczących ochrony stosunku pracy” 21. Zdaniem przedstawicieli tego kierunku bezrobocie powodują za wysokie koszty pracy. Można je zredukować stosując deregulację rynku pracy, w wyniku której usunięte zostaną instytucjonalne ograniczenia. Należy znieść regulacje związane z umowami zbiorowymi, a przede wszystkim ustalenia dotyczące płacy minimalnej, i w ten sposób zapewnić zdolność konkurencyjną bezrobotnych. Ta strategia oddziałuje integrująco w tym sensie, że zmusza pracobiorców – w wyniku braku systemu zabezpieczenia społecznego – do podejmowania pracy za wynagrodzenie niższe od zdefiniowanego minimum egzystencji. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki znaczna część pełnozatrudnionych – working poor – otrzymuje płace poniżej minimalnego standardu. Niski, w porównaniu z innymi krajami, wzrost wydajności pracy w USA, stagnacja przeciętnych plac realnych i rosnące nierówności dochodowe nie przemawiają za tym modelem.

Podejmując polemikę z przedstawicielami tego kierunku, pragniemy podkreślić, że koordynacja podaży i popytu na pracę dokonuje się tylko częściowo przez ceny rynkowe – i na tym kończą się cechy wspólne obu rynków. 0 wyjątkowym charakterze rynku pracy przesądza zaś ustawodawstwo w dziedzinie prawa pracy, a w szczególności normy dotyczące ochrony stosunku pracy, zabezpieczenia społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 22. Ustawodawstwo to ingeruje w mechanizm konkurencji rynkowej. Strategia niezakłóconej konkurencji na rynku pracy jest problematyczna nie tylko ze względów społecznych, ale także nasuwa wątpliwości z punktu widzenia teorii ekonomii. Niezakłócona konkurencja w dziedzinie płac może prowadzić, przez łańcuch wzajemnych pozytywnych sprzężeń zwrotnych, do załamania aktywności gospodarczej, tak jak to się stało podczas wielkiego kryzysu lat trzydziestych. Krótkookresowa elastyczność płac, z punktu widzenia teorii płacy związanej z efektywnością, nie jest efektywna. Dlatego też w Republice Federalnej Niemiec zarówno związki zawodowe, jak i konfederacje pracodawców oddaliły propozycje Komisji Deregulacyjnej dotyczące wynagradzania bezrobotnych poniżej płacy taryfowej 23.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>