Informacja i doradztwo zawodowe – ciąg dalszy

0
comments

W gospodarce rynkowej ważna rola przypada poradnictwu zawodowemu. Ma ono na celu udzielanie informacji o zawodach (Berufsaufklärung) i zapoznanie z indywidualnymi możliwościami (Berufsberatung, Bildungsberatung). Poradnictwo zawodowe nie powinno się ograniczać jedynie do udzielania rad, ale winno także podejmować szerokie działania zmierzające do dostosowania indywidualnych decyzji wyboru zawodu do potrzeb gospodarki.

Poradnictwo zawodowe, podobnie jak pośrednictwo pracy, pozostaje w wyłącznej gestii Federalnego Urzędu Pracy. Poradnictwo jest bezstronne, neutralne, bezpłatne, dobrowolne i powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu. Wszystkim dorosłym i młodocianym przysługuje roszczenie do porady 21. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo w zakresie nauki zawodu są nieodpłatne. Najważniejszymi zadaniami poradnictwa zawodowego są:

– udzielanie indywidualnej informacji i rady dotyczących wyboru lub zmiany zawodu (orientacja zawodowa),

– szeroko rozumiane osobiste doradztwo (psychologiczne i lekarskie) przygotowujące do decyzji o wyborze szkoły i zawodu,

– pośrednictwo w zakresie zakładowego szkolenia zawodowego i miejsc nauki zawodu,

– wspieranie zakładowego i ponadzakładowego kształcenia zawodowego przez ustawowe świadczenia, w szczególności dla osób upośledzonych i inwalidów.

Należy pamiętać, że posiadanie najlepszych informacji o aktualnych szansach zawodowych nie gwarantuje jeszcze pełnego sukcesu. Długotrwały proces zdobywania kwalifikacji zawodowych może sprawić, że w tym czasie zmieni się sytuacja na rynku pracy i szanse na uzyskanie zatrudnienia zmniejszą się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>