Histereza

0
comments

Analiza szoku podażowego ułatwia nam zrozumienie hipotezy histerezy. Termin hysteresis pochodzi z języka greckiego i oznacza „pozostawać w tyle” lub „jest z tyłu”. W naukach ekonomicznych pojęcie to używane jest do określenia specyficznych cech dynamicznych systemów gospodarczych, a mianowicie równowagi systemu z uwzględnieniem ścieżki czasowej dojścia do niej. Plastyczniej istotę histerezy można przedstawić za pomocą stwierdzenia: ostateczny kształt systemu zależy od sposobu dojścia do równowagi.

Pojęcie histerezy zostało zastosowane po raz pierwszy do analizy bezrobocia przez amerykańskiego ekonomistę E. Phelpsa, który zauważył, że „ścieżka czasowa dojścia do equilibrium częściowo kształtuje owo equilibrium” 11. Istota histerezy w odniesieniu do naturalnej stopy bezrobocia sprowadza się do tego, że obok wymienionych wcześniej czynników, na jej wysokość wpływa także ścieżka rozwoju ekonomicznego w przeszłości 12. Szoki wywołują między innymi długotrwałe efekty w postaci wzrostu naturalnej stopy bezrobocia. Zilustrowano to na rysunku 1.3. Na osi odciętych odłożony został czas od to do t4 i z powrotem w kierunku początku osi współrzędnych od f4 do tg. Oś rzędnych przedstawia stopę bezrobocia.

W punkcie wyjścia stopa bezrobocia wynosi Ua. Szok podażowy powoduje wzrost stopy bezrobocia do wysokości Ub w czasie i4. W punkcie t4 następuje odwrót tego szoku wraz z całą siłą jego oddziaływania. Wracając do naszego wcześniejszego przykładu, oznaczałoby to spadek ceny ropy naftowej do jej poziomu w okresie to- Towarzyszy temu spadek bezrobocia według ścieżki określającej rozmiary tego zjawiska na wyższym poziomie. W efekcie osiągnięta zostaje nowa stopa bezrobocia w wysokości Uc. Mimo że przyczyna szoku nie oddziałuje już więcej, stopa bezrobocia pozostaje na wyższym od wyjściowego poziomie równowagi (Uc > (Ja). Wystarczy zatem jednorazowe oddziaływanie szoku podażowego, aby przejść od stopy bezrobocia Ua przez Ub do Uc. Inaczej mówiąc, dzisiejsza wielkość zmiennej zależy od rozwoju tej zmiennej w przeszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>