Globalna polityka zatrudnienia

0
comments

Najlepiej ilustrują ten problem szacunki dla lat 1974-1981 dokonane przez Radę Rzeczoznawców (Sachverstandigenrat – SVR) i Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (Das Deutsche Institut fur Wirtschafts- forschung – DIW). Zobrazowane w tablicy III.3 efekty koniunkturalne wydatków budżetów publicznych oszacowane przez Radę Rzeczoznawców i DIW różnią się nie tylko co do wielkości, ale także co do kierunku oddziaływania. Podczas gdy Rada Rzeczoznawców stwierdza ekspansywne oddziaływanie polityki popytowej w badanym okresie, to obliczenia DIW wskazują na występowanie w niektórych latach kontraktywnego efektu, przyczyniającego się do zaostrzenia sytuacji zatrudnieniowej. W szczególności diametralnie różni się ocena dla lat 1980-1981. Szacunki Rady Rzeczoznawców wskazują na znaczące ekspansywne popytowe impulsy ze strony państwa, a DIW na istnienie dość wysokich kontraktywnych efektów popytowych powodujących wzrost bezrobocia. Trudno powiedzieć, która koncepcja obliczeń jest właściwa. Ze względu na ograniczone ramy pracy nie możemy bliżej przedstawić tych metod. W literaturze przedmiotu brak też jednoznacznej ich oceny. Dlatego też wszelkie sądy na temat skuteczności państwowej polityki sterowania popytem trzeba wypowiadać z dużą dozą ostrożności.

Globalna polityka zatrudnienia może w określonych warunkach skutecznie przeciwdziałać bezrobociu koniunkturalnemu. Te warunki nie zawsze jednak występują w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, co ogranicza efektywność proponowanych przez keynesistów rozwiązań. Dzisiaj istnieje konsens co do tego, że działalność państwa w zakresie polityki pieniężnej i finansów publicznych powinna być wzmocniona. W rezultacie winno to prowadzić do stabilizacji oczekiwań przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, aby mogły one permanentnie inwestować i konsumować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>