Funkcjonowanie systemu pośrednictwa pracy

0
comments

Neutralność pośrednictwa powinna zapewnić równość szans wszystkim zainteresowanym i realizowana jest dzięki przestrzeganiu zasady bezstronności (Unparteiligkeitsprinzip) 24. Na szansę otrzymania pracy nie może mieć zatem wpływu przynależność partyjna, związkowa lub wyznanie. Pośrednictwo pracy w odniesieniu do miejsc zwolnionych w wyniku strajku dozwolone jest jedynie na prośbę stron prowadzących spór.

Funkcjonowanie systemu pośrednictwa pracy determinowane jest rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi ewidencjonowania wolnych miejsc pracy i kierowania pracowników do pracy. Oparcie pośrednictwa na zasadzie dobrowolności przyczynia się do wzrostu skuteczności jego funkcjonowania i wynika bezpośrednio z zagwarantowanej konstytucyjnie wolności pracodawcy w zakresie zatrudnienia i prawa pracobiorców do swobodnego wyboru miejsca pracy. O ile pracodawcom zagwarantowano pełną swobodę w kwestii zgłaszania wolnych miejsc pracy w urzędzie i zatrudniania skierowanych do nich kandydatów do pracy, to poszukujący pracy dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą grupę stanowią osoby dobrowolnie zgłaszające się do urzędu pracy i przyjmujące propozycje tej instytucji. Do drugiej grupy należą bezrobotni otrzymujący świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, którzy muszą się zarejestrować w urzędzie pracy. Zobowiązani są oni do podjęcia proponowanej im pracy pod groźbą określonych sankcji. Urząd powinien wprawdzie kierować bezrobotnych do odpowiedniej pracy (zumutbare Arbeit), ale pojęcie to nie jest ściśle określone i jego rozumienie często się zmienia. Oddalenie przez bezrobotnego propozycji pracy powoduje zawieszenie lub utratę otrzymywanych przez niego świadczeń. W ten sposób realizowana jest funkcja kontroli społecznej urzędów pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>