Finansowanie oparte na podatkach

0
comments

Finansowanie oparte na podatkach prowadzi do większego efektu redystrybucyjnego w zakresie świadczeń niż system składkowy. Redystrybucja ma jednak wiele aspektów i z powodu istnienia możliwości przerzucania kosztów ponoszonych przez pracodawców trudno jest skwantyfikować jej efekty. Systemy składkowe ze stałym odpisem oddziałują regresyw- nie, to znaczy przyczyniają się do wzrostu dysproporcji dochodowych, i to tym silniej, im niżej ustalona jest górna granica podstawy wymiaru składki. Systemy finansowania polityki rynku pracy z dochodów podatkowych mają progresywny efekt i niwelują różnice w dochodach osobistych, gdy występuje progresywna skala opodatkowania.

Generalnie przez system zabezpieczenia społecznego dokonuje się niewielka redystrybucja dochodów osobistych, a istotne znaczenie ma redystrybucja dochodów między pokoleniami, co w naszym przypadku należy odnieść do populacji osób zagrożonych i niezagrożonych bezrobociem. Wiadomo bowiem, że ryzyko bezrobocia jest wyższe w niższych grupach płacowych, co z pewnością znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na pasywną część polityki rynku pracy i powoduje redystrybucję dochodów osobistych na korzyść osób o niższych wynagrodzeniach. Nie można natomiast tego stwierdzić przy wydatkach na aktywną część polityki rynku pracy, gdzie zaobserwować można przeciwstawne tendencje. Z jednej strony mamy tutaj koncentrację środków na grupach problemowych rynku pracy, a z drugiej strony wyłączanie osób nie uprawnionych do świadczeń. Systemy finansowania z dochodów podatkowych optują natomiast w momentach wzrostu bezrobocia w kierunku ograniczania świadczeń kompensacyjnych lub – gdy to jest politycznie nieakceptowalne – bezrobotni otrzymują w wyniku nacisku transferowe świadczenia w ramach systemu opieki społecznej. W obydwu przypadkach występuje efekt redystrybucyjny na korzyść osób o niższych dochodach.

Sumując można powiedzieć, że wymogi ekonomiczne związane z finansowaniem polityki rynku pracy ze składek i dochodów podatkowych są takie same, ale różnorodne jest ich finansowe znaczenie i oddziaływanie. Przy wyborze modelu finansowania polityki rynku pracy należy uwzględnić te różnice, a w szczególności zależności przyczynowo-skutkowe w zakresie ryzyka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>