Federalny Urząd Pracy

0
comments

Podmiotem polityki rynku pracy w RFN jest Federalny Urząd Pracy (Bundesanstalt fiir Arbeit) z siedzibą w Norymberdze. Kontynuuje on tradycje Urzędu Pośrednictwa Pracy i Ubezpieczeń Bezrobotnych. Federalny Urząd Pracy (FUP) nie jest częścią składową administracji państwowej, lecz federalną organizacją prawa publicznego, należącą do instytucji pośredniego zarządu państwa. Jednostka ta jest ponadregionalnym podmiotem ubezpieczeń społecznych i jej organizacyjne kompetencje reguluje Ustawa zasadnicza 13. Prawny nadzór nad tą instytucją sprawuje federalny minister pracy i spraw socjalnych.

Pozycja materialnoprawna Federalnego Urzędu Pracy jest jednoznacznie zdeterminowana przez struktury organizacyjne prawa publicznego. Jako podmiot prawa instytucja ta służy celom publicznym i ma uprawnienia władzy publicznej. Różnorodność zadań i funkcji Federalnego Urzędu Pracy może czasami wzbudzać wątpliwości co do konstrukcji prawnej tej instytucji. W związku z tym podkreśla się, że urząd ten jest suwerenną władzą prawa publicznego, wykonującą zadania publiczne i wywierającą wpływ na inne podmioty. Uprawnieni do świadczeń tej instytucji występują w stosunku do niej w charakterze klienta i korzystają na przykład z pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i szkoleń, co sprawia, że FUP może być potraktowany jako mieszana forma urzędu i instytucji. W rozważaniach prawnych stwierdza się jednoznacznie, że urząd ten ma jakościowe cechy instytucji prawa publicznego 14.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>