Federalny Urząd Pracy jako instytucja transferu finansowego

0
comments

Federalny Urząd Pracy, jako podmiot ubezpieczeń od bezrobocia, stal się instytucją realizującą transfer finansowy do części wschodniej. System ubezpieczeń od bezrobocia wraz z aktywną polityką rynku pracy stanowi samoczynny mechanizm wyrównawczy podziału dochodu narodowego. Mechanizm ten funkcjonuje w skali regionalnej na zasadzie wbudowanych stabilizatorów koniunktury (built-in-flexibility). Pojęcie to, pierwotnie stosowane przy interpretacji zadań polityki fiskalnej, nadaje się dobrze do wytłumaczenia problematyki wyrównywania dochodów między krajami związkowymi w wyniku działalności ubezpieczeniowej Federalnego Urzędu Pracy. Mechanizm wyrównywania dochodów wydaje się doskonale funkcjonować, aczkolwiek nie jest powszechnie znany. Nie dziwi to o tyle, że Federalny Urząd Pracy nie był nigdy zobowiązany do prowadzenia keynesistowskiej polityki koniunkturalnej. Wykonując ustawowe zadania urząd ten kieruje automatycznie swoje środki finansowe do regionów, w których występuje największe bezrobocie, a największe wpływy otrzymuje z regionów najbardziej rozwiniętych.

Te duże transfery finansowe są możliwe dzięki podwyżce składki ubezpieczeniowej na wypadek bezrobocia. Składka ta została w kwietniu 1991 roku podwyższona z 4,3% do 6,3%, chociaż sytuacja na rynku pracy w części zachodniej umożliwiała w tym roku obniżkę tej opłaty do 3,5% 4. Różnica między 6,3% a 3,5%, tj. 2,8 punktu procentowego, przedstawia zatem swego rodzaju solidarnościowy wkład pracobiorców z Zachodu w finansowanie polityki rynku pracy na Wschodzie. Znajduje to odzwierciedlenie w budżecie Federalnego Urzędu Pracy. Połowa wydatków tej instytucji transferowana jest na Wschód. W 1991 roku Federalny Urząd Pracy przeznaczył na potrzeby nowych krajów związkowych prawie 30 miliardów marek, a w 1992 roku już 46 miliardów, co zapewniło mu drugie miejsce na liście rankingowej instytucji transferujących. Pierwsze miejsce przypada budżetowi federalnemu, który transferuje 79 miliardów marek, a trzecie Funduszowi Zjednoczenia Niemiec z 34 miliardami. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę transfer netto, to przodująca rola przypada Federalnemu Urzędowi Pracy, gdyż budżet federalny otrzymuje znaczące wpływy podatkowe ze Wschodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>