Federalny Urząd Pracy – dalszy opis

0
comments

Ustawodawca jednoznacznie określa, że „Federalny Urząd Pracy jest organizacją prawa publicznego z samorządem” 15. Politycznym zadaniem samorządu jest integracja sil społecznych w rozwiązywaniu problemów zatrudnieniowych zgodnie z interesami głównych stron rynku pracy. Podstawowe zadania FUP dotyczą istotnych interesów pracobiorców i pracodawców i dlatego w skład jego samorządu wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i organizacji publicznych. Tworzą oni organy samorządowe na zasadzie parytetowej i podejmują trudne do rozstrzygnięcia decyzje na zasadzie kompromisu 16. FUP jest zatem samorządową instytucją w sensie formalnym i obywatelskim. Realizuje on zadania wynikające bezpośrednio z istoty władzy państwowej oraz ma osobowość prawną, zdolność kształtowania woli i własny budżet.

Organami samorządu Federalnego Urzędu Pracy są: zarząd, rada administracyjna i komisje administracyjne urzędów pracy. Zarząd, na którego czele stoi prezydent, jest organem wykonawczym. Do jego głównych zadań należy przygotowywanie propozycji budżetu, reprezentowanie urzędu na zewnątrz i podejmowanie ważnych decyzji personalnych. Rada administracyjna jest organem prawodawczym określającym zasady funkcjonowania Federalnego Urzędu Pracy i jego budżet. W ramach swoich uprawnień autonomicznych reguluje ona – zgodnie z ustawą o popieraniu pracy – podstawowe problemy i kierunki działalności urzędu. W jednostkach niższych szczebli funkcje rady przejmują komisje administracyjne. Na publiczne służby zatrudnieniowe składają się lokalne i krajowe urzędy pracy oraz centrala w Norymberdze. Federalny Urząd Pracy posiada renomowany Instytut Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa (Institut fur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – 1AB).

Publiczne służby zatrudnieniowe w dawnych i nowych krajach związkowych dysponują potencjałem kadrowym o wielkości 97 tys. osób. Federalny Urząd Pracy zatrudnia pracowników umysłowych (Angestełlte) i pracowników fizycznych (Arbeiter) na podstawie umowy o pracę o charakterze prywatnoprawnym oraz urzędników państwowych (Beamte), którzy pozostają w publicznoprawnym stosunku służbowym względem pracodawcy. Urzędnicy państwowi mogą być przesuwani służbowo na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Kadry dla Federalnego Urzędu Pracy są szkolone w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Mannheim i dziesięciu szkołach administracji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>