Etapy polityki zatrudnienia i rynku pracy

0
comments

Najogólniej rzecz biorąc, w procesie rozwoju niemieckiej polityki zatrudnienia i rynku pracy można rozróżnić pięć faz, które powiązane są ściśle z przebiegem procesu wzrostu gospodarczego i cykli koniunkturalnych. Są to następujące etapy:

– „cudu gospodarczego” (1949-1967), który cechował się szybką likwidacją bezrobocia w latach 1949-1960 i pełnym zatrudnieniem połączonym z deficytem siły roboczej w latach 1960-1967,

– globalnego sterowania i aktywnej polityki rynku pracy (1968-1975),

– bezrobocia koniunkturalnego i problemów strukturalnych (1976- -1981),

– bezrobocia strukturalnego w latach osiemdziesiątych,

– nowych wyzwań i prób reform po zjednoczeniu Niemiec.

Od bezrobocia do pełnego zatrudnienia (1949-1967)

W latach pięćdziesiątych gospodarka RFN dysponowała dużymi nadwyżkami rąk do pracy. W 1950 roku liczba bezrobotnych wynosiła przeciętnie rocznie prawie 1,6 min osób, co dawało stopę bezrobocia w wysokości 10,4%. Szybki rozwój gospodarczy spowodował, że zatrudnienie do 1960 roku wzrosło o 5 min osób i rozmiary bezrobocia zmniejszyły się do 270 tys. osób. Stopa bezrobocia spadla do poziomu 1,3% (tabl. III. 1). Głównym źródłem wzrostu zasobów pracy byl przyrost naturalny i migracja związana z przesiedleniami, wynikającymi ze zmian granic po II wojnie światowej k Pewną rolę odgrywał też przepływ ludności z NRD.

Do końca 1950 roku zarejestrowano w RFN 8,1 min przesiedleńców, a w latach 1951- -1988 było ich 2,2 min, z czego na przyjazdy z Polski przypadało prawie 1 milion. Por. H. Fleischer, H. Proebsting, Aussiedler und Ubersiedler – Zahlenmäßige Entwicklung und Struktur, Wirtschaft und Statistik, 1989, nr 9, s. 582-589: Z. Wiśniewski, Aus Polen – nach Deutschland. Zahlenmäßige Entwicklung und Integrationsprobleme der Aussiedler, Osteuropa, 1992, nr 2, s. 160-170, i tenże, Die berufliche Integration der Aussiedler aus Polen, Diskussionspapier Nr. 20, Lehrstuhl für Finanz Wissenschaft der Universität der Bundeswehr, München 1992, s. 19.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>