Ekonomiczne aspekty zjednoczenia Niemiec cz. II

0
comments

Powstanie unii oznaczało przyjęcie przez byłą NRD zachodnioniemiec- kiego ustawodawstwa pracy i systemu zabezpieczenia społecznego. Tym samym zaczęły obowiązywać jednolite zasady w zakresie świadczeń społecznych i zasiłków dla bezrobotnych w obydwu częściach Niemiec, co nie oznacza jednak ich jednakowego poziomu. Wiadomo bowiem, że renty i zasiłki dla bezrobotnych uzależnione są od wysokości plac, a te z kolei są w części wschodniej o wiele niższe niż w zachodniej.

Gospodarka byłej NRD, a szczególnie przemysł, znajduje się w głębokim kryzysie strukturalnym. Do dziś brakuje sygnałów, które mogłyby świadczyć o ożywieniu. W 1991 roku w części wschodniej PNB wynosił 183 mld marek, co stanowiło tylko 6,6% produktu całych Niemiec. Proporcje między Wschodem a Zachodem w zakresie tworzenia dochodu narodowego wynosiły jak 1:14. Inaczej mówiąc, punkt procentowy wzrostu gospodarczego na Zachodzie odpowiada 14 punktom procentowym wzrostu gospodarki wschodnioniemieckiej. Należy przy tym pamiętać, że liczba ludności pozostaje w stosunku 1:4.

Aby osiągnąć poziom technicznego uzbrojenia pracy RFN z 1989 roku trzeba zainwestować w sektorze prywatnym części wschodniej około 1 biliona marek U Przy założeniu, że nie dokonuje się żadnych inwestycji w części zachodniej, czas potrzebny do zrównania poziomu wynosiłby przy inwestycjach w wysokości 50 mld marek 20 lat, albo 10 lat przy 100 mld rocznie. Należy pamiętać, że przed zjednoczeniem przyrost zasobu kapitału w RFN wynosił rocznie 200 mld marek. Po to tylko, żeby dostosować się do tego tempa, przy uwzględnieniu liczby ludności w części wschodniej, roczne inwestycje musiałyby wynosić 50 mld marek. Żeby zbliżyć się do poziomu części zachodniej należałoby jeszcze wypełnić istniejącą lukę w wysokości 1 biliona marek. Inaczej mówiąc, rocznie inwestowanych musiałoby być w nowych krajach związkowych od 150 do 100 mld marek, aby w ciągu 10 do 15 lat ZTÓwnać potencjały gospodarcze obu części. Inwestycje w tej skali są nie do pomyślenia, gdyż oznaczałyby one stopę inwestycji w granicach od 60% do 90%. Taka stopa inwestycji jest od siedmiu do dziesięciu razy wyższa od dotychczasowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>