Efekty zatrudnieniowe

0
comments

Wpływ środków polityki rynku pracy na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia w RFN przedstawimy na podstawie obliczeń Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy U W obliczeniach tych uwzględnia się najpierw liczbę osób objętych oddziaływaniem poszczególnych instrumentów, a następnie szacuje ich efekt zatrudnieniowy. W przypadku zatrudnienia w skróconym czasie dokonuje się przeliczenia na pełne etaty.

Bardziej skomplikowane jest obliczanie efektu zatrudnieniowego miejsc pracy tworzonych dla bezrobotnych w ramach ABM. Dane o liczbie tych miejsc pracy są wielkościami brutto i zawierają także wkład pracodawcy. Zakłada się, że pracodawca łożyłby na tworzenie miejsc pracy również wtedy, gdyby nie stosowano tego instrumentu. W analizie uwzględnia się bezpośrednie i pośrednie efekty zatrudnieniowe. Ogólny efekt zatrudnieniowy jest większy od liczby wspieranych osób, ponieważ instrument ten przyczynia się do stabilizacji zatrudnionych na stałe pracowników (tzw. Stammarbeiter), którzy zostaliby zwolnieni, gdyby nie stosowano ABM. Ta grupa łącznie z pracownikami skierowanymi do przedsiębiorstwa przez urzędy pracy to bezpośredni efekt zatrudnieniowy. Pośredni efekt związany jest natomiast z dodatkowym zapotrzebowaniem na produkcję i usługi, wywołanym przez realizację projektów ABM, które pobudza wzrost zatrudnienia. Ponadto osiągane dochody wywołują przez reakcję mnożnikową dalsze impulsy zatrudnieniowe 2. Miernikiem efektu zatrudnieniowego doskonalenia zawodowego jest liczba osób biorących udział w szkoleniach całodniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>