Deregulacja a nowe miejsca pracy cz. II

0
comments

Ruchliwość pracownicza cechowała się dużą koncentracją w małych i średnich firmach, przede wszystkim w budownictwie i niektórych branżach usług (gastronomia). W 20% przedsiębiorstw objętych badaniem, zatrudniających 27% ogółu pracowników, stopa przyjęć i zwolnień była wyższa od 15%. W tych przedsiębiorstwach dokonało się około połowy przyjęć i zwolnień oraz więcej niż połowa wypowiedzeń przez zakład pracy. W większości zakładów (62,1%) stopa fluktuacji wynosiła średnio 3,7%, a więc kształtowała się poniżej przeciętnego poziomu w gospodarce prywatnej. Opisane wyniki badań prowadzą do następujących wniosków:

– Rozmiary ruchliwości pracowniczej w Republice Federalnej Niemiec dowodzą, że na rynku pracy nie ma objawów „sklerozy”, mimo specjalnej państwowej ochrony stosunku pracy. Możliwe są zewnętrzne dostosowania wielkości zatrudnienia poprzez przyjęcia do pracy i zwolnienia, chociaż koncentrują się one w małych i średnich przedsiębiorstwach.

– Fakt, że tylko niektóre firmy wykorzystują zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy pozwala przypuszczać, że to nie ustawodawstwo o ochronie stosunku pracy, a czynniki natury ekonomicznej decydowały o małym zainteresowaniu przedsiębiorstw wypowiadaniem pracy.

– W przedsiębiorstwach o dużej fhrktuacji zasadniczym problemem jest zmiana dotychczasowej polityki kadrowej w celu stabilizacji załogi, a nie dalsze zewnętrzne dostosowania zatrudnienia przez Feuern und Heuern.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>