Cele polityki zatrudnienia – ciąg dalszy

0
comments

W literaturze można spotkać również inne sformułowania celu polityki zatrudnienia, jak na przykład unikanie nadwyżek siły roboczej, zapobieganie bezrobociu lub realizacja wysokiego poziomu zatrudnienia. Te alternatywne, ostrożne określenia zostają wprowadzone po to, aby w przypadku bezrobocia uniknąć sugestii, że cel polityki zatrudnienia nie jesj realizowany. dnienia została rozwinięta w bardzo ciekawej pracy tegoż autora – Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia tu gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1972, s. 46-79. Por. także H. K. Schneider, Beschäftigungs- und Konjunkturpolitik, [w:] Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften, t. 1, s. 478.

Nie tylko tolerowana politycznie stopa bezrobocia stanowi mierzalny cel polityki zatrudnienia. Uwzględniać powinno się również aspekty jakościowe zatrudnienia. W związku z tym wprowadza się pojęcie „pełnowartościowego” zatrudnienia 9, brak jednak dotychczas operacyjnej definicji tej kategorii. Federalny Urząd Pracy w Republice Federalnej Niemiec (Bundesanstalt für Arbeit) wykorzystuje na przykład pięć kryteriów do określenia „niepełnowartościowego” zatrudnienia: są to:

– 1) warunki, organizacja i otoczenie pracy (np. obciążenie, w tym także na taśmach produkcyjnych: izolacja socjalna w miejscu pracy, niedostępność środków zapobiegających wypadkom przy pracy),

– 2) właściwości zatrudnienia (np. ponadprzeciętne ryzyko utracenia pracy czy wypadku przy pracy, nikle możliwości podnoszenia kwalifikacji i znikome szanse awansu),

– 3) wykorzystanie kwalifikacji zawodowych (np. niepełne wykorzystanie posiadanych kwalifikacji),

– 4) dochód z pracy (np. dochód niższy od przeciętnego przy porównywalnych kwalifikacjach),

– 5) techniczne wyposażenie miejsca pracy (np. niewystarczające kapitałowe uzbrojenie stanowiska pracy).

Subiektywny w wielu przypadkach charakter powyższych kryteriów powoduje, że każdy musi we własnym zakresie troszczyć się o „pełnowartościowe” zatrudnienie, a zadaniem polityki zatrudnienia jest zwalczanie dyskryminacji określonych grup i wspomaganie procesów dostosowawczych mających na celu osiągnięcie zgodności między indywidualnymi kwalifikacjami i predyspozycjami a warunkami pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>