Cele i instrumenty polityki rynku pracy

0
comments

Głównym celem polityki rynku pracy jest aktywne wspieranie polityki koniunkturalnej specjalnymi instrumentami dostosowującymi strukturę podaży pracy do popytu i zabezpieczenie pracobiorców na wypadek bezrobocia. Polityka rynku pracy jest terapią stosowaną w przypadku nierównowagi występującej w niektórych segmentach rynku pracy i z natury rzeczy nie tworzy nowych miejsc pracy o długotrwałym i kapitalointensywnym charakterze. Jest ona szczególnie lansowana przez przedstawicieli szkoły neo- klasycznej, którzy rozwiązanie średniookresowych problemów zatrudnienia sprowadzają do procesów dostosowawczych na rynku pracy i proponują:

– polepszenie informacji o popycie i podaży siły roboczej,

– poradnictwo zawodowe,

– stymulowanie sektorowej, regionalnej, zawodowej i kwalifikacyjnej ruchliwości pracowniczej,

– stymulowanie obniżki płacy realnej podczas rokowań taryfowych w celu pobudzenia koniunktury.

Polityka rynku pracy ma znaczenie komplementarne, wobec czego odgrywa rolę r/t/ast-amortyzatora łagodzącego konflikty i frykcje występujące w procesie wzrostu gospodarczego. Pogląd taki reprezentuje także M. Ka- baj, który słusznie zauważa, że „integralne podejście obejmuje także aktywne działania interwencyjne na rynku pracy, które powinny być w pełni powiązane z polityką makroekonomiczną i przestrzenną” 13. Podobny punkt widzenia reprezentuje Federalny Urząd Pracy Republiki Federalnej Niemiec, który zaleca w celu tworzenia nowych miejsc pracy konsekwentną politykę wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem celów stabilizacyjnych 14.

– zmniejszenia rozmiarów bezrobocia (cel zatrudnieniowy),

– polepszenia funkcjonowania rynku pracy przez promocję ruchliwości zawodowej i geograficznej, likwidację sektorowych i regionalnych nierównowag oraz zapobieganie niepelnowartościowemu zatrudnieniu (cel strukturalny),

– socjalnego zabezpieczenia osób dotkniętych zwolnieniami w wyniku zmian strukturalnych w gospodarce i integracji zawodowej pracobiorców mających szczególne trudności na rynku pracy (cel socjalny).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>