Daily Archives 11 września 2017

Zadania dla polityki rynku pracy

0
comments

Jeśli uwzględni się sytuację społeczno-gospodarczą w tamtym okresie, cechującą się pełnym zatrudnieniem i przechodzeniem od kapitałoeksten- sywnego do kapitalointensywnego wzrostu gospodarczego, to podstawowe założenia aktywnej polityki rynku pracy były przekonujące, gdyż przez dostosowanie struktury kwalifikacyjno-zawodowej kadr do zapotrzebowania rynku pracy i mobilność pracowniczą możliwe było przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. 0 zmianie akcentów w polityce rynku pracy Republiki Federalnej Niemiec nie przesądziło bezrobocie, lecz spodziewany deficyt rąk do pracy. Co prawda w gałęziach zanikających, na przykład w górnictwie, pojawiło się w tym czasie bezrobocie, jednak nie wpłynęło ono na zmianę charakteru prognoz. Nowe podejście było także uzasadniane względami sprawiedliwości społecznej. Uważano, że niewykwalifikowani bezrobotni dzięki przeszkoleniom i przekwalifikowaniom zawodowym zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy. W nowej ustawie przewidziano następujące zadania dla polityki rynku pracy 9:

przeczytaj wszystko