Monthly Archives Wrzesień 2017

Miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM)

0
comments

Miejsca pracy tworzone dla bezrobotnych powinny prowadzić do ich reintegracji zawodowej i przejścia na pierwszy rynek pracy. Gminy odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie implementacji miejsc pracy w ramach ABM. Na przykład w federalnym programie specjalnym dla regionów ze szczególnymi problemami zatrudnieniowymi z 1979 roku gminy stanowiły 31,8% ogółu podmiotów partycypujących w ABM i wykorzystywały 49,9% środków 6. Na drugim miejscu znalazły się organizacje komunalne.

przeczytaj wszystko

Makroekonomiczna koncepcja analizy bezrobocia

0
comments

Oprócz kwantyfikacji i endogenicznego charakteru zmiennych, makroekonomiczna koncepcja analizy bezrobocia uwzględniać musi fakt, że nie każde bezrobocie można zredukować przez wzrost rozmiarów popytu. Rzadko bowiem udaje się obniżyć stopę bezrobocia bez wzrostu ogólnego poziomu cen. Analiza bezrobocia musi zatem brać pod uwagę kwestię inflacji. Inflację i bezrobocie można uznać za dwa podstawowe problemy społeczno- -gospodarcze współczesnych systemów ekonomicznych opartych na gospodarce rynkowej. Ich nasilenie świadczy łącznie o poziomie tzw. dyskomfortu ekonomicznego 3.

przeczytaj wszystko

Bezrobocie strukturalne w latach osiemdziesiątych

0
comments

Od 1983 roku RFN przeżywała niespotykanie długą fazę rozwoju. Zauważalny był wzrost zatrudnienia i liczba zawodowo czynnych na przełomie lat 1986/1987 osiągnęła ponownie poziom z 1980 roku. W podobnej skali rosły jednak rozmiary podaży pracy, co powodowało, że bezrobocie do końca lat osiemdziesiątych zmieniało się nieistotnie. Od 1985 roku, kiedy to bezrobocie osiągnęło największe rozmiary i wynosiło przeciętnie rocznie 2,3 miliona osób, nie spadło ono poniżej 2 milionów. Szansa likwidacji bezrobocia w okresie koniunktury była dużo mniejsza niż w kryzysowym 1975 roku, w którym przeciętna długość bezrobocia wynosiła 3,9 miesiąca, podczas gdy w 1986 roku już 6,5 miesiąca. W tymże roku 32,2% ogółu bezrobotnych pozostawało bez pracy do 3 miesięcy, 35,8% od 3 do 12 miesięcy, a 31,9% powyżej roku. Struktura bezrobotnych według wieku przedstawiała się o wiele korzystniej niż w krajach EWG. Bezrobotni poniżej 20 lat stanowili 7,3%, a w wieku 20-25 lat 17,3% ogółu nieczynnych zawodowo. Czas potrzebny na obsadzenie wolnego stanowiska przez urząd pracy zmniejszył się z sześciu tygodni w 1975 roku do czterech w 1986 roku. Rozmiary „cichej rezerwy” (stille Reserve), tzn. bezrobotnych nie rejestrujących się w urzędach pracy, szacowane były w granicach 1,1 min osób. Bezrobocie stało się poważnym problemem, związanym z wysokimi kosztami społeczno- -gospodarczymi. Dopiero w 1990 roku obniżyło się poniżej poziomu 2 milionów osób, na co wpływ miało zjednoczenie Niemiec.

przeczytaj wszystko

Powiązanie polityki rynku pracy z polityką strukturalną

0
comments

Brak zatrudnieniowo zorientowanej makroekonomicznej polityki gospodarczej powoduje, że polityce rynku pracy przypisuje się coraz więcej zadań. Niemiecka koncepcja polityki rynku pracy z lat sześćdziesiątych nie jest w stanie sprostać tym zadaniom i nowym wyzwaniom okresu transformacji. Nieadekwatność ustawy o popieraniu pracy (AFG) znalazła swój wydźwięk w projekcie przedłożonym parlamentowi przez posłów z frakcji SPD w lutym 1993 roku. Propozycja ta zmierza do zastąpienia wspomnianej regulacji prawnej przez ustawę o popieraniu pracy i struktury (Arbeits- und Strukturförderungsgesetz- ASFG) 5.

przeczytaj wszystko

W RFN lokalne i regionalne inicjatywy zatrudnieniowe finansowane są:

0
comments

– ze środków Komisji Wspólnoty Europejskiej,

– przez Federalny Urząd Pracy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w ustawie o popieraniu pracy,

przeczytaj wszystko

Ustawa o popieraniu zatrudnienia (Beschäftigungsförderungsgesetz)

0
comments

Rządząca w Republice Federalnej Niemiec koalicja konserwatywno-liberalna próbowała, podobnie jak rządy innych krajów wysoko rozwiniętych, przez politycznie sterowaną deregulację rynku pracy promować zatrudnienie 7. Prawne podstawy dla tego typu działań stworzyła ustawa o popieraniu zatrudnienia (Beschaftigungsfórderungsgesetz) z 1985 roku, która przez zmiany likwidujące szereg uprawnień pracowniczych w dziedzinie ochrony stosunku pracy miała przyczynić się do wzrostu zatrudnienia 8. Szczególnie chodziło o umożliwienie zawierania umowy o pracę na czas określony, to jest do 18 miesięcy, jeśli pracobiorca podejmuje nową pracę bezpośrednio po zakończeniu nauki zawodu. Ponadto nowe rozwiązania przewidywały:

przeczytaj wszystko

Wnioski z doświadczeń niemieckich dla Polski

0
comments

Polska weszła na drogę uprzemysłowienia o wiele później niż Niemcy. Stąd też polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce ma do rozwiązania jakościowo odmienne problemy i przeciwdziałanie bezrobociu odbywa się w zupełnie innych warunkach instytucjonalnych. Chociaż w obydwu krajach proces transformacji gospodarki związany jest z szybkim wzrostem bezrobocia, to w Polsce mamy jednak odmienną strategię reform. Zjednoczenie Niemiec powiązane było z likwidacją granic, wprowadzeniem w pełni wymienialnej waluty i powiązaniem gospodarki wschodnioniemieckiej z systemem międzynarodowej konkurencji. Powstała silna presja na wzrost płac realnych, która stała się jedną z przyczyn szybkiego spadku zatrudnienia. W Polsce transformacja gospodarki dokonuje się w wolniejszym tempie przy jednoczesnym spadku płacy realnej, co powoduje, że nacisk na redukcję zatrudnienia w przedsiębiorstwach jest o wiele mniejszy. Nie oznacza to jednak, że o powodzeniu polskich reform nie zadecyduje rynek pracy. Trzeba bowiem pamiętać, że nie można zmniejszyć dystansu technologicznego i luki produkcyjnej Polski w stosunku do Europy Zachodniej bez wzrostu bezrobocia i reformy dawnego systemu zatrudnienia. Można zatem spodziewać się pewnej fazy w procesie transformacji, w której nastąpi silny wzrost bezrobocia spowodowany procesami restrukturyzacji gospodarki. W tym momencie akceptacja społeczna dalszych reform możliwa będzie tylko przy skoncentrowanej pomocy instytucji rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.

przeczytaj wszystko

Współczesny wymiar i struktura bezrobocia

0
comments

Współczesny wymiar i struktura bezrobocia w krajach wysoko rozwiniętych różnią je zasadniczo od tego zjawiska sprzed dwudziestu lat. 0 ile wcześniej bezrobocie było skutkiem kolejnych kryzysów gospodarczych i cechowało się przejściowością, to obecnie ma ono trwały i strukturalny charakter. Przemiany te zmuszają do poszukiwania nowych form przeciwdziałania temu społecznie szkodliwemu zjawisku.

przeczytaj wszystko

Zadania dla polityki rynku pracy

0
comments

Jeśli uwzględni się sytuację społeczno-gospodarczą w tamtym okresie, cechującą się pełnym zatrudnieniem i przechodzeniem od kapitałoeksten- sywnego do kapitalointensywnego wzrostu gospodarczego, to podstawowe założenia aktywnej polityki rynku pracy były przekonujące, gdyż przez dostosowanie struktury kwalifikacyjno-zawodowej kadr do zapotrzebowania rynku pracy i mobilność pracowniczą możliwe było przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. 0 zmianie akcentów w polityce rynku pracy Republiki Federalnej Niemiec nie przesądziło bezrobocie, lecz spodziewany deficyt rąk do pracy. Co prawda w gałęziach zanikających, na przykład w górnictwie, pojawiło się w tym czasie bezrobocie, jednak nie wpłynęło ono na zmianę charakteru prognoz. Nowe podejście było także uzasadniane względami sprawiedliwości społecznej. Uważano, że niewykwalifikowani bezrobotni dzięki przeszkoleniom i przekwalifikowaniom zawodowym zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy. W nowej ustawie przewidziano następujące zadania dla polityki rynku pracy 9:

przeczytaj wszystko

Zadania Urzędu Powierniczego

0
comments

Przejściu do nowego systemu społeczno-gospodarczego towarzyszą w byłej NRD szybkie przekształcenia własnościowe. Procesy prywatyzacyjne utrudnia nie rozwiązana do końca sprawa reprywatyzacji, która według ustawodawstwa zachodnioniemieckiego ma pierwszeństwo przed prywatyzacją. Przekształcenia własnościowe realizowane są przez Urząd Powierniczy (Treuhandanstalt). Urząd Powierniczy został utworzony 1 marca 1990 roku w celu przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w spółki kapitałowe. W czerwcu 1990 roku instytucja ta została upoważniona z mocy ustawy do prywatyzacji podległych jej przedsiębiorstw. Jako podmiot prawa publicznego i osoba prawna Urząd Powierniczy realizuje proces prywatyzacji 8 tys. przedsiębiorstw państwowych zatrudniających 4 miliony osób. Poza tym urząd ten posiada i zarządza ziemią i lasami o powierzchni 4 milionów hektarów, co odpowiada 40% powierzchni Niemiec Wschodnich. Z racji spełnianych funkcji Urząd Powierniczy jest instytucją publiczną, natomiast dyskusyjne jest traktowanie go jako koncernu przedsiębiorstw publicznych.

przeczytaj wszystko

Zakaz prywatnego pośrednictwa pracy

0
comments

W latach osiemdziesiątych stopa pośrednictwa Federalnego Urzędu Pracy wahała się między 1/4 a 1/3, stopień wykorzystania między 2/3 a 3/4, a wskaźnik udziału w rynku między 1/6 a 1/4. Wielkość tych wskaźników jest uzależniona od sytuacji na rynku pracy. W porównaniu z latami sześćdziesiątymi udział w rynku kształtuje się na podobnym poziomie, przy czym stopa pośrednictwa jest niższa, a wskaźnik wykorzystania wyższy. Publiczne pośrednictwo pracy w latach osiemdziesiątych, przy mniejszym zapotrzebowaniu gospodarki na kadry, zachowało ten sam udział w rynku przez wzrost liczby osób faktycznie zatrudnionych spośród skierowanych do pracy 30.

przeczytaj wszystko