Monthly Archives Sierpień 2017

Skrócony czas pracy – ciąg dalszy

0
comments

Dopłaty do skróconego czasu pracy realizują cele polityki socjalnej, rynku pracy, zakładowej polityki osobowej i polityki gospodarczej. Obok swej tradycyjnej funkcji zabezpieczenia utraconej płacy, zapobiegając zwolnieniom w warunkach masowego bezrobocia, nabierają one coraz większego znaczenia jako instrument polityki rynku pracy. Ponadto zakład pracy utrzymuje swoją doświadczoną załogę i przy wzroście zamówień może szybko przywrócić wcześniejszą produkcję. Przez stabilizację zatrudnienia i zapewnienie dalszego istnienia zakładów dotkniętych brakiem zamówień, niezmniejszone zostają także rozmiary siły nabywczej gospodarstw domowych.

przeczytaj wszystko

Skrócony czas pracy

0
comments

Wraz z wejściem w życie na terenie byłej NRD, z dniem 1 lipca 1990 roku, ustawy o popieraniu pracy, zaistniała możliwość kompensacji utraty wynagrodzenia z tytułu skróconego czasu pracy po spełnieniu określonych ogólnych, zakładowych i osobistych warunków. Straty wynagrodzenia wynikłe ze skróconego czasu pracy rekompensowane są przez urzędy pracy. Ta szczególna regulacja została utrzymana także po stworzeniu unii walutowej i społeczno-gospodarczej. Dopuszcza ona możliwość przyznania tego świadczenia w przypadku restrukturyzacji zakładu i zmian organizacyjnych związanych z unią walutową i społeczno-gospodarczą. Celem tego przedsięwzięcia było zmniejszenie bezrobocia w branżach i regionach szczególnie dotkniętych kryzysem strukturalnym oraz stworzenie „mostu” prowadzącego do przyszłego zatrudnienia. Funkcja ta w warunkach kryzysowych mogła być tylko częściowo spełniona, a podejmowane próby połączenia skróconego czasu pracy ze szkoleniem i przekwalifikowaniem zawodowym w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zatrudnienia w przyszłości nie powiodły się.

przeczytaj wszystko

Rynek pracy jako system specjalnej regulacji

0
comments

Realizowany w Republice Federalnej Niemiec ustrój socjalnej gospodarki rynkowej znajduje wyraźne podstawy normatywne w Konstytucji. W Konstytucji określone są najistotniejsze pryncypia systemu rynku pracy. Wśród konstytucyjnych zasad wymienia się wolność osobistą, równość wobec prawa, wolność koalicji partnerów socjalnych oraz wolny wybór zawodu, miejsca pracy i kształcenia 1.

przeczytaj wszystko

Rynek pracy jako system specjalnej regulacji cz. II

0
comments

Z Ustawy zasadniczej RFN daje się wyraźnie wywieść priorytet dla gospodarki rynkowej, przy czym nakłada ona na państwo obowiązek tworzenia warunków dla bezpieczeństwa socjalnego jego obywateli. W odniesieniu do rynku pracy wykładnia ta oznacza zastąpienie koordynacji rynkowej przez kooperację partnerów rynkowych i systemową regulację specjalną. Kooperacja partnerów rynkowych nierozerwalnie związana jest z autonomią taryfową, którą gwarantuje konstytucyjna zasada wolności koalicji partnerów socjalnych. Umożliwia to związkom zawodowym i konfederacjom pracodawców zawieranie układów taryfowych regulujących stosunki pracy. Najniższe płace taryfowe są uznawane za płace minimalne w danej branży na terenie obowiązywania układu zbiorowego, za wyjątkiem przedsiębiorstw niezrzeszonych. W RFN nie ma państwowej regulacji plac minimalnych. Z szesnastu największych organizacji związkowych w przemyśle decydujące znaczenie podczas rokowań placowych ma związek zawodowy metalowców (IG-Metal) oraz służb publicznych, transportu i komunikacji (OTV). Szacuje się, że 90% umów o pracę odpowiada warunkom wynegocjowanym w układach zbiorowych. Świadczy to o nadzwyczajnym ekonomicznym znaczeniu tych układów i przesądza jednocześnie o wyjątkowym charakterze rynku pracy w systemie socjalnej gospodarki rynkowej 5.

przeczytaj wszystko

Rozpoznanie łańcucha przyczynowo-skutkowego

0
comments

Drugą fazą postępowania diagnostycznego jest rozpoznanie łańcucha przyczynowo-skutkowego. Należy w nim ustalić, które zmiany uznać można za efekt oddziaływania danego instrumentu oraz rozróżnić zmiany o charakterze autonomicznym i zależne od innych czynników. Występuje tutaj wiele problemów teoretycznych i metodologicznych związanych z klasyfikacją efektów. Podstawowy problem sprowadza się do pytania: jakie zmiany nastąpiłyby również bez użycia danego instrumentu? Chodzi o uwzględnienie tzw. efektów niezależnych i zmiany autonomiczne. Na to pytanie daje się odpowiedzieć z dużym przybliżeniem, gdyż rzeczywistość społeczno-gospodarcza nie pozwala na powtarzanie eksperymentów w tych samych warunkach.

przeczytaj wszystko

RFN i rynek pracy

0
comments

Rosnące bezrobocie długookresowe wymaga także ukierunkowania instrumentów na grupy problemowe. Selektywność, elastyczność i regionalizacja polityki rynku pracy jest konieczna, zwłaszcza przy przeciwdziałaniu bezrobociu długookresowemu. Co prawda, grupy problemowe pozwalają się tylko w ograniczonym stopniu centralnie wyznaczyć, ale nie powinno to przeszkadzać prowadzić polityki zorientowanej bardziej na aspekty jakościowe rynku pracy.

przeczytaj wszystko

Proces realizacji ABM

0
comments

Można zauważyć przesuwanie się priorytetów w procesie realizacji ABM. Początkowo stosowano ten instrument, aby zapobiec bezrobociu koniunkturalnemu. Od 1977 roku preferowano wspieranie grup problemowych rynku pracy i jednocześnie forsowano tworzenie miejsc pracy w służbach socjalnych. Pod koniec lat siedemdziesiątych doszły jeszcze względy regionalne i od tego czasu przydział środków uzależniony byl od poziomu i struktury bezrobocia w regionie. Można powiedzieć, że priorytet przesuwał się z aspektu zatrudnieniowego, przez cele polityki rynku pracy, w kierunku realizacji zadań polityki strukturalnej, przy czym podejście globalne zastępowane było przez regionalnie zorientowane wykorzystanie środków.

przeczytaj wszystko

Problemy analizy bezrobocia

0
comments

Zjawisko bezrobocia charakteryzuje głównie gospodarkę rynkową i oznacza sytuację, w której popyt na siłę roboczą jest niniejszy od jej podaży. Na rynku pracy występuje wolna siła robocza, nie znajdująca zatrudnienia. W odniesieniu do jednostki bezrobocie oznacza przymusowe pozostawanie w bezczynności zawodowej z powodu braku możliwości znalezienia, w ustalonym prawnie czasie, pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom. Bezrobocie jest zatem równoznaczne z całkowitym brakiem możliwości zarobkowania 1.

przeczytaj wszystko

Problemy analizy bezrobocia – ciąg dalszy

0
comments

W przypadku bezrobocia strukturalnego popyt w gospodarce jest wystarczający, ale jednocześnie istnieje niedostosowanie strukturalne podaży pracy do popytu na silę roboczą. Przejawia się to głównie w braku siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach lub/i nadwyżkach rąk do pracy na danym rynku, podczas gdy na innym występuje ich niedobór. Wielu teoretyków przyczyn bezrobocia strukturalnego dopatruje się w funkcjonowaniu rynku pracy. Szczególnie ekonomiści ze szkoły neoklasycznej widzą przyczyny występowania tego zjawiska w sposobie zachowania się pracobiorców na rynku pracy i określają je jako „bezrobocie dobrowolne”.

przeczytaj wszystko

Pomoc dla pracy

0
comments

O ile urzędy pracy troszczą się w zasadzie o bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku lub zapomogi, to gminy mają na uwadze przede wszystkim bezrobotnych objętych pomocą społeczną. Dlatego też zaczęły one tworzyć od 1982 roku miejsca pracy dla osób pobierających świadczenia w systemie pomocy społecznej. Pomoc ta, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przeznaczona jest na zatrudnienie na czas określony bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej i nie posiadających prawa do zasiłku lub zapomogi dla bezrobotnych. Pomoc ta była pomyślana także dla tej grupy osób, która w czasach pełnego zatrudnienia miała trudności z integracją zawodową. „Pomoc dla pracy” należy widzieć przede wszystkim jako wspieranie przez urzędy socjalne poczynań bezrobotnych w ich samodzielnych staraniach o pracę. Podmioty komunalne nie są skrępowane żadnymi ograniczeniami co do wyboru osób i obowiązuje zasada rozpatrywania poszczególnych przypadków. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem gminy stosują cztery warianty pomocy:

przeczytaj wszystko

Pomoc dla pracy – ciąg dalszy

0
comments

Pierwszą akcję „pomocy dla pracy” zorganizowano w Berlinie Zachodnim w 1983 roku, gdzie w celu zmniejszenia liczby osób pobierających świadczenia z tytułu pomocy społecznej zorganizowano zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych. Jak pokazują badania Ilartmanna, „model berliński” znalazł szybko uznanie wśród osób objętych tą inicjatywą 10. W programie tym partycypowało w 1983 roku prawie 50 tysięcy bezrobotnych.

przeczytaj wszystko